SÄKERHET

För oss är säkerheten det som ärmest viktigt för oss som skyttar. I BJG är detta ett ledord i allt vi tar oss till. Detta för att skydda dig själv samt alla andra som väljer att besöka oss. 
Om du bryter mot någon av reglerna kommer du att avvisas från platsen. 

Vid alla skjutbanor finns Skjutbaneinstruktioner anslagna. Dessa instruktioner ska följas av alla skyttar.

Ansvar:
Var och en har ett ständigt ansvar för sin egen och andras säkerhet.

Delaktighet:
Alla skyttar och funktionärer skall aktivt medverka till att säkerhetsbestämmelserna följs.

Ingrepp vid fara:
Den som upptäcker att någon bryter mot säkerhetsbestämmelserna eller som uppfattat annan fara skall omedelbart ingripa. Vid omedelbar fara kommenderas ”Avbryt. Eld upphör eller Stopp”. Rapportering:
Alla har skyldighet att rapportera brott mot säkerhetsbestämmelserna till skjutledare, som tar ställning till hur man går vidare.

Skyttens eget ansvar:

 • Vid all vapenhantering skall alltid vapen behandlas som om det vore laddat.
 • Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur de fungerar och vilka bestämmelser som gäller för hantering.
 • Före skjutning skall skytt kontrollera att loppet är utdraget och fritt från främmande föremål.
 • Det är förbjudet att rikta ett vapen – laddat eller oladdat mot personer eller i annan riktning så att det kan innebära fara. Alla vapen skall hanteras i säker riktning uppåt eller ner mot marken.
 • Provriktning får endast ske på angiven plats och mot anbefallt mål.
 • Vapen får inte lämnas utan tillsyn.
 • Vapen som skall överlämnas av en skytt till en annan eller som förs från skjutplatsen får inte vara laddat.
 • Laddning för inte äga rum förrän skytten befinner sig på skjutplatsen.
 • Ansvarig skjutledare skall vara utsedd då två eller fler skyttar skjuter samtidigt.
 • Den som skjuter ensam är ansvarig för säkerheten på samma sätt som skjutledare.
 • Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning.
 • Dubbelpipiga gevär måste bäras brutna och övriga gevär med öppet slutstycke.
 • Det är förbjudet att vidröra eller hantera en annan skytts vapen utan dennes medgivande.
 • Det är förbjudet att vid vapenhantering vara påverkad av alkoholhaltiga drycker eller droger.

Tillåtna skjuttider
Måndag-Torsdag 09.00-20.30
Fredag 09.00-16.00
Lördag 09.00-15.00
Sön- och helgdagar 09.00-13.00
Dessa tider kan överskridas om det krävs för att avsluta tävling eller annat programfört arrangemang